Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Sebastian Królak prowadzący działalność gospodarcza pod firmą PRACOWNIA AGD KRÓLAK SEBASTIAN, w Warszawie (kod pocztowy: 00-710) przy ul. Wincentego Witosa 31, lok. 48/49 oraz w Gdyni (kod pocztowy: 81-472) przy ul. Legionów 112. NIP 8221817732, REGON 712353150. Dane kontaktowe: tel.: 602-342-111, e-mail: sebastian@pracowniaagd.pl.
 2. Firma przetwarza dane osobowe w celach: 
  a) sprzedaży produktów oferowanych przez firmę  –  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
  b) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
  c) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
  d) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną –  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy oraz realizacji usług. 
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą:
  a) podmiotom świadczącym usługi hostingowe i usługi mailingowe,
  b) podmiotom świadczącym usługi transportowe lub pocztowe,
  c) podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne lub innego rodzaju usługi doradcze.
 6. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich.
 7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Szczegółowy zakres uprawnień uzależniony jest od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, ich zakresu.
 9. W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem: sebastian@pracowniaagd.pl, PRACOWNIA AGD KRÓLAK SEBASTIAN, w Warszawie (kod pocztowy: 00-710) przy ul. Wincentego Witosa 31, lok. 48/49 oraz w Gdyni (kod pocztowy: 81-472) przy ul. Legionów 112. Zastrzegamy, że realizacja powyższych uprawnień może nastąpić jedynie po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o ich wykonanie.
 10. Osoby których dane są przetwarzane, mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).